کسی از ما جهان آرا نمیشه

کسی از ما جهان آرا نمیشه گوش کنید ساعت ها خوابن

رضا یزدانی