وقتی تو رفتی

وقتی تو رفتی گوش کنید ساعت فراموشی

رضا یزدانی