کجا گمت کردم

کجا گمت کردم گوش کنید خاطرات مبهم

رضا یزدانی