یه آدم جدید

یه آدم جدید گوش کنید یه آدم جدید

رضا شیری