زنده باد عشق

زنده باد عشق گوش کنید یکی بود یکی نبود

رضا صادقی