نقطه سر خط

نقطه سر خط گوش کنید یکی بود یکی نبود

رضا صادقی