خدا رو چه دیدی

خدا رو چه دیدی گوش کنید یکی بود یکی نبود

رضا صادقی