به تو مدیونم

به تو مدیونم گوش کنید یکی بود یکی نبود

رضا صادقی