آغوش تو

آغوش تو گوش کنید یکی بود یکی نبود

رضا صادقی