خدا رو دوست دارم

خدا رو دوست دارم گوش کنید وایسا دنیا

رضا صادقی