وقت کم بود

وقت کم بود گوش کنید شب بارونی

رضا صادقی