ساده تر از اونی که فکر می کردم

ساده تر از اونی که فکر می کردم

رضا صادقی

ساده تر از اونی که فکر می کردم گوش کنید
رضا صادقی