زبون آسمون

زبون آسمون گوش کنید دیگه مشکی نمی پوشم

رضا صادقی