خوب و بد

خوب و بد گوش کنید دیگه مشکی نمی پوشم

رضا صادقی