خرابم نکن

خرابم نکن گوش کنید دیگه مشکی نمی پوشم

رضا صادقی