دروغ گفت

دروغ گفت گوش کنید دیگه مشکی نمی پوشم

رضا صادقی