دلیل بودن

دلیل بودن گوش کنید دیگه مشکی نمی پوشم

رضا صادقی