چراغارو خاموش کن

چراغارو خاموش کن گوش کنید دیگه مشکی نمی پوشم

رضا صادقی