آلاله رو (موسیقی محلی مازندرانی)

آلاله رو (موسیقی محلی مازندرانی)

رضا قلی زاده

محمود شریفی

لیست آهنگ ها

خاللر گوش کنید
رضا قلی زاده
محمود شریفی
امیری - کرزنی گوش کنید
رضا قلی زاده
محمود شریفی
خارک حال گوش کنید
رضا قلی زاده
محمود شریفی
اون کیه گوش کنید
رضا قلی زاده
محمود شریفی
بی قرار گوش کنید
رضا قلی زاده
محمود شریفی
کتولی - سوت عاشقی گوش کنید
رضا قلی زاده
محمود شریفی
غریبی حال - سوز دشت گوش کنید
رضا قلی زاده
محمود شریفی
آهومونا گوش کنید
رضا قلی زاده
محمود شریفی
آلاله رو گوش کنید
رضا قلی زاده
محمود شریفی