به دنیای تو وابسته ام

به دنیای تو وابسته ام

رامین بی باک

به دنیای تو وابسته ام گوش کنید
رامین بی باک