تاک (برای سنتور و تمبک)

تاک (برای سنتور و تمبک) گوش کنید این سر سودایی

پویا سرایی

پژمان حدادی