در شهر نیست

در شهر نیست گوش کنید منظومه ی شخصی

پیتر سلیمانی پور