لطف ابهام

لطف ابهام گوش کنید منظومه ی شخصی

پیتر سلیمانی پور