هیچ کسی نیست

هیچ کسی نیست گوش کنید هیچی کسی نیست

پژمان واثقی