ایا یاری که

ایا یاری که گوش کنید ایا یاری که

پژمان واثقی