کنانه

کنانه

پیام جهانمانی

لیست آهنگ ها

مقدمه (سه گاه) گوش کنید
پیام جهانمانی
ضربی (سه گاه) گوش کنید
پیام جهانمانی
زابل و چهار مضراب (سه گاه) گوش کنید
پیام جهانمانی
مخالف (سه گاه) گوش کنید
پیام جهانمانی
رنگ (سه گاه) گوش کنید
پیام جهانمانی
هفت ضربی (بیات ترک) گوش کنید
پیام جهانمانی
مقدمه و مهربانی (بیات ترک) گوش کنید
پیام جهانمانی
چهار مضراب (بیات ترک) گوش کنید
پیام جهانمانی
فیلی و شکسته (بیات ترک) گوش کنید
پیام جهانمانی
رنگ (بیات ترک) گوش کنید
پیام جهانمانی