خسرو و شیرین

خسرو و شیرین گوش کنید آقای بنفش

گروه پالت