موسیقی نواحی ایران - موسیقی قلندری بلوچستان

موسیقی نواحی ایران - موسیقی قلندری بلوچستان

پهلوان بلند زنگشاهی

لیست آهنگ ها

سیمرغ گوش کنید
پهلوان بلند زنگشاهی
قطعه ای از کارگان قلندری - گواتی گوش کنید
پهلوان بلند زنگشاهی
مراسم گواتی - دمالی گوش کنید
پهلوان بلند زنگشاهی
مراسم گواتی - دمالی 1 (ادامه) گوش کنید
پهلوان بلند زنگشاهی
مراسم گواتی - دمالی 2 (ادامه) گوش کنید
پهلوان بلند زنگشاهی
مراسم گواتی - دمالی 3 (ادامه) گوش کنید
پهلوان بلند زنگشاهی
مار گوش کنید
پهلوان بلند زنگشاهی