آدم که عاشق میشه

آدم که عاشق میشه گوش کنید میشه

نیما صادقی