شکسته مویه (دستگاه سه گاه)

شکسته مویه (دستگاه سه گاه) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با تار)

نیما فریدونی