راک کشمیر (دستگاه ماهور)

راک کشمیر (دستگاه ماهور) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با تار)

نیما فریدونی