نیشابورک (دستگاه ماهور)

نیشابورک (دستگاه ماهور) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با تار)

نیما فریدونی