نیریز (دستگاه نوا)

نیریز (دستگاه نوا) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با تار)

نیما فریدونی