نی داود (دستگاه همایون)

نی داود (دستگاه همایون) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با تار)

نیما فریدونی