کرشمه (دستگاه شور)

کرشمه (دستگاه شور) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با تار)

نیما فریدونی