جامه دران (آواز بیات ترک)

جامه دران (آواز بیات ترک) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با تار)

نیما فریدونی