هدی (دستگاه چهارگاه)

هدی (دستگاه چهارگاه) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با تار)

نیما فریدونی