حصار ماهور (دستگاه ماهور)

حصار ماهور (دستگاه ماهور) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با تار)

نیما فریدونی