حاجیانی (آواز دشتی)

حاجیانی (آواز دشتی) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با تار)

نیما فریدونی