درآمد اول (آواز کردی بیات)

درآمد اول (آواز کردی بیات) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با تار)

نیما فریدونی