درآمد اول (دستگاه راست پنجگاه)

درآمد اول (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با تار)

نیما فریدونی