درآمد (آواز بیات اصفهان)

درآمد (آواز بیات اصفهان) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با تار)

نیما فریدونی