چارپاره (آواز ابوعطا)

چارپاره (آواز ابوعطا) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با تار)

نیما فریدونی