بیات راجه (دستگاه نوا)

بیات راجه (دستگاه نوا) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با تار)

نیما فریدونی