زیرکش سلمک (دستگاه شور)

زیرکش سلمک (دستگاه شور) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با سه تار)

نیما فریدونی