تخت طاقدیس (دستگاه نوا)

تخت طاقدیس (دستگاه نوا) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با سه تار)

نیما فریدونی