رامکلی (آواز ابوعطا)

رامکلی (آواز ابوعطا) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با سه تار)

نیما فریدونی