راک هندی (دستگاه ماهور)

راک هندی (دستگاه ماهور) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با سه تار)

نیما فریدونی