پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه)

پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با سه تار)

نیما فریدونی