اوج (دستگاه همایون)

اوج (دستگاه همایون) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با سه تار)

نیما فریدونی